Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatieCookies toestaan

Voorwaarden​

ART. 1 - DEFINITIES

1.1. Oplossing. Het geheel van Diensten geleverd door Hanssens Telecom, verder: de Leverancier, aan de Klant.

1.2. Dienst. Elke prestatie geleverd door de Leverancier aan de Klant, zoals o.a. adviesverlening, de verkoop van Materialen en/of Verbruiksgoederen, de verhuur van Materialen, de installatie en indienststelling van Materialen, de Service.

1.3. Materialen. Alle hardware nodig of nuttig voor het aanbieden van de Diensten, evenals de bijhorende software.

1.4. Verbruiksgoederen. Alle goederen die verbruikt worden door de Materialen.

1.5. Service. De diagnose, het lokaliseren en het herstellen van gebreken in de Diensten en de Oplossingen, evenals het onderhouden en vervangen van gebrekkige (onderdelen van) Materialen, zoals nader omschreven in de Serviceovereenkomst.

1.6. SLA. Een geheel van reactie-, interventie- en hersteltijden met betrekking tot de geleverde Diensten, zoals nader omschreven in de Serviceovereenkomst.

ART. 2 - TOEPASSELIJKHEID EN KWALIFICATIE

2.1. Toepasselijkheid. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke levering en/of uitvoering van een Dienst door de Leverancier aan de Klant, ongeacht of de Klant gebonden is door een Samenwerkingsovereenkomst, en dit met uitsluiting van eventuele andere bijzondere en/of algemene voorwaarden en modaliteiten, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, in welk geval deze bepalingen een aanvullende werking behouden. De omstandigheid dat deze Algemene Voorwaarden bepalingen bevatten die, gelet op de aan de Klant geleverde Dienst, niet relevant zijn, beperken haar toepasselijkheid voor wat betreft de overige bepalingen niet.

2.2. In geval van verhuur zullen tevens de algemene huurvoorwaarden van de Leverancier van toepassing zijn. In geval van conflict tussen de algemene huurvoorwaarden en huidige algemene voorwaarden zullen de huurvoorwaarden voorrang hebben.

2.3. Kwalificatie. De relatie tussen de Leverancier en de Klant kwalificeert als een aannemingsovereenkomst. De afzonderlijke verbintenissen van de Leverancier in het kader van deze relatie zijn inspanningsverbintenissen, tenzij deze kwalificatie onverenigbaar zou zijn met de aard van de relevante verbintenis of uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De Klant wordt geacht een beroep te doen op de Diensten voor professionele doeleinden.

ART. 3 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

3.1. Offertes. Offertes zijn herroepbaar tot op het ogenblik van aanvaarding door de Klant. Ook na aanvaarding door de Klant heeft de Leverancier het recht om materiële fouten in offertes recht te zetten. Offertes zijn geldig gedurende 1 maand vanaf offertedatum, tenzij anders in de offerte vermeld en behoudens prijsstijgingen door de fabrikant of distributeur. Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Klant en gelden slechts voor zover de verstrekte gegevens actueel, correct en volledig zijn. Opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2. Samenwerkingsovereenkomst. Als Samenwerkingsovereenkomst wordt beschouwd, elke door de Klant aanvaarde offerte, evenals elke door de Leverancier aanvaarde orderbevestiging, met betrekking tot de levering en/ of de uitvoering van een Dienst. Als een door de Klant aanvaarde offerte wordt beschouwd: de ondertekening of parafering van een offerte door de Klant, de terugzending door de Klant van een (al dan niet ondertekende) offerte per fax of e-mail, de akkoordverklaring van de Klant met de offerte per brief, fax of e-mail, de uitvoering van de offerte door de Leverancier en de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating door de Klant tot uitvoering van de offerte door de Leverancier. De Klant waarborgt ten opzichte van de Leverancier dat zij enkel zal handelen via vertegenwoordigingsbevoegde (rechts-)personen en aanvaardt dat er op de Leverancier dienaangaande geen onderzoekplicht rust.

3.3. Serviceovereenkomst. Een Serviceovereenkomst is bindend voor de Klant vanaf diens aanvaarding van de offerte. Tenzij anders werd overeengekomen in de Serviceovereenkomst, neemt de facturatie in uitvoering van de Serviceovereenkomst een aanvang vanaf de eerste dag van de maand volgend op de oplevering, of de eerste dag van de maand volgend op de ondertekening van de Serviceovereenkomst. De Serviceovereenkomsten worden afgesloten voor de duur vermeld in de Serviceovereenkomsten. Tenzij anders bepaald in de onderliggende Serviceovereenkomst, wordt deze duur evenwel stilzwijgend verlengd met opeenvolgende termijnen van één jaar, tenzij de Klant of de Leverancier uiterlijk zes maanden voor het einde van de oorspronkelijke termijn of van één van de daaropvolgende termijnen, het einde van de betrokken Serviceovereenkomst bevestigd aan de andere partij per aangetekend schrijven.

3.4. Levering -en uitvoeringstermijnen. Levering -en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en een overschrijding kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding lastens de Leverancier. Zij lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat de Leverancier in het bezit is gesteld van alle ondertekende contractdocumenten, de Klant het eventueel gevraagde voorschot heeft betaald én de Leverancier alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige uitvoering van de Dienst(en). Zij worden steeds verlengd met de termijn nodig voor het uitvoeren van eventuele meerwerken, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.

3.5. Facturen. De facturen van de Leverancier zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de factuur. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur op haar vervaldag, heeft de Leverancier van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een verwijlintrest gelijk aan de bijzondere wettelijke interestvoet (Wet 02/08/02), van dag tot dag berekend op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag tot aan algehele betaling. Daarnaast is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd uit hoofde van buitengerechtelijke invorderingskosten, gelijk aan 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR per factuur. Bij gebrek aan integrale betaling van één factuur op haar vervaldag, worden alle openstaande en nog niet vervallen facturen ten aanzien van de Klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

3.6. Klachten. De Klant is gehouden tot nauwkeurige controle van de Dienst, zowel op het ogenblik van de levering of uitvoering van de Dienst, als tijdens de latere ingebruikname van de Dienst. Klachten betreffende zichtbare gebreken in een Dienst dienen op straffe van verval door de Klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de Leverancier voorafgaand aan enige ingebruikname en binnen een termijn van 2 werkdagen volgende op de dag van de levering of de uitvoering van de Dienst. Klachten betreffende verborgen gebreken in een Dienst dienen op straffe van verval, door de Klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de Leverancier binnen 8 werkdagen volgend op de dag waarop de Klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Elke rechtsvordering met betrekking tot een gebrek in een Dienst, dient door de Klant op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van 90 dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig deze bepaling. Gelet op de aard van de Diensten, acht de Klant deze termijnen redelijk. Klachten, van welke aard ook, verlenen de Klant niet het recht om de nakoming van zijn verbintenissen jegens de Leverancier op te schorten.

3.7. Aansprakelijkheid.

3.7.1. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige Materialen en/of Verbruiksgoederen) is beperkt tot de gehoudenheid van de Leverancier tot één of meerdere van de volgende opties, naar keuze van de Leverancier: (1) het crediteren van de relevante (deel-) facturen met betrekking tot (het relevante onderdeel van) de gebrekkige Dienst; (2) het opnieuw leveren van (het relevante onderdeel van) de gebrekkige Dienst zonder meerkost; (3) het herstellen of vervangen van (het relevante onderdeel van) de gebrekkige Dienst zonder meerkost; (4) het betalen van een schadevergoeding gelijk aan het totale factuurbedrag betaald door de Klant voor de levering van (het relevante onderdeel van) de gebrekige Dienst.

3.7.2. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige Materialen en/of Verbruiksgoederen) is alleszins beperkt tot de posten en de bedragen waarvoor de Leverancier verzekerd is en welke zijn opgenomen in haar polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.. De Leverancier is onder deze polis met name verzekerd voor de volgende posten en bedragen: Onder waarborg Uitbating: Letselschade en zaakschade vermengd per schadegeval: 2.500.000 EUR per schadegeval, waarin inbegrepen zijn: (1) onstoffelijke schade: 250.000 EUR per schadegeval; (2) Zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water: 625.000 EUR per schadegeval; (3) Zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door milieuaantasting en burenhinder: 625.000 EUR per schadegeval; (4) Zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt aan goederen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd om eraan te werken: 25.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar. De Klant doet afstand van verhaal voor het surplus van de schade. De volledige polis ligt ten alle tijden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Leverancier en wordt op eerste verzoek in kopie aan de Klant meegedeeld. Indien geen verzekeringsdekking is voorzien zal het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zijn tot 50.000 EUR.

3.7.3. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige Materialen en/of Verbruiksgoederen) omvat nooit indirecte of onrechtstreekse schade, zoals o.a. schade uit winstderving, schade als gevolg van productieverlies, reputatie -of imagoschade, schade verbonden aan het tijdelijk ontberen van de Dienst, schade als gevolg van verlies aan data, enz...

3.7.4. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een onjuist, oneigenlijk, onvolledig, ontijdig, onzorgvuldig en/of ongeoorloofd gebruik, herstel of onderhoud van de Dienst, Materialen en/of Verbruiksgoederen door de Klant of door derden, zoals bijvoorbeeld hacking. De Leverancier is geenszins verantwoordelijk voor de juiste toepassing en/of gebruik van de Dienst, de Materialen en/of Verbruiksgoederen door de Klant en de gebruikers bij de Klant.

3.7.5. De Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

  • vertraging of verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak) indien de Klant verzuimt om (dagelijks) back-ups te nemen, of deze neemt met ondeugdelijk materiaal of verkeerde procedures;
  • gebrek aan medewerking van de Klant;
  • het niet of niet tijdig uitvoeren van overeenkomsten indien dit voor de Leverancier onmogelijk is ten gevolge enig onvoorziene omstandigheid, waaronder wordt verstaan vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers van de Leverancier, termijnen noodzakelijk voor de Leverancier om onderdelen en of nieuwe versies van software te bestellen en alle vertragingen die veroorzaakt worden door overmacht, inclusief maar niet beperkt tot brand, ontploffingen, stroomonderbrekingen, aardbevingen, overstromingen, ernstige stormen, stakingen, embargo's, arbeidsgeschillen, optreden van civiele of militaire overheden, (cyber)terreur, natuurrampen, daden of verzuim van internetproviders, daden of verzuim van regelgevende of overheidsinstellingen gelijk welke daad die te wijten is aan derden, evenals stakingen, natuurrampen, ontbreken van transport en andere.

3.7.6. Aansprakelijkheid betekent contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Schade betekent elke gekende vorm van schade: materieel, lichamelijk, moreel, financieel,...

3.8. Schorsing. De Leverancier heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de Klant op te schorten wanneer de Klant zijn (betalings-) verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig naleeft en/of wanneer de solvabiliteit van de Klant in het gedrang is. De solvabiliteit van de Klant wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrang te zijn wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: de omstandigheden bedoeld in artikels 11, 98, 332 en 633 W. Venn., RSZ -dagvaarding, WCO -of faillissementsaanvraag. De Leverancier kan in dat geval (bijkomende) waarborgen eisen alvorens haar verbintenissen uit te voeren.

3.9. Beëindiging door de Leverancier. De Leverancier heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, en/of één of meerdere Serviceovereenkomsten, naar keuze van de Leverancier, te beëindigen in de volgende gevallen: de Klant betaalt één of meerdere facturen niet op vervaldag; de Klant leeft een bepaling van de Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of een Serviceovereenkomst niet na; de Klant verkeert in staat van faillissement of in één van de omstandigheden vermeld in artikel 3.7. Indien de Leverancier aldus beslist om tot beëindiging over te gaan, heeft zij recht op betaling van de openstaande factuurbedragen, desgevallend verhoogd met interesten en kosten, evenals op een schadevergoeding, die forfaitair berekend wordt als 50% van de vergoeding die de Leverancier overeenkomstig de betrokken Samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, en/of Serviceovereenkomsten nog aan de Klant had kunnen factureren onder de beëindigde Samenwerkingsovereenkomst en/of Serviceovereenkomsten, met een minimum van 12x de som die de Leverancier maandelijks onder de bedoelde overeenkomsten aan de Klant factureerde.

3.10. Beëindiging door de Klant. Indien de Leverancier één of meerdere van haar verbintenissen onder een Samenwerkings-overeenkomst en/of Serviceovereenkomst zou schenden, heeft de Klant het recht om de Samenwerkingsovereenkomst en/of Serviceovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels aangetekend schrijven, in zoverre de Leverancier in gebreke is gebleven om aan deze schending te verhelpen binnen een redelijke termijn gelet op de aard van de schending, die minstens 30 werkdagen zal bedragen, volgend op een aangetekende ingebrekestelling met nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de gebeurlijke schending. Indien de Klant de Samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, en/of één of meerdere Serviceovereenkomsten met onmiddellijke ingang wenst te beëindigen, zonder dat er sprake is van enige schending door de Leverancier van haar verbintenissen, dan is de Klant aan de Leverancier, bovenop de openstaande factuurbedragen, desgevallend verhoogd met interesten en kosten, eenzelfde schadevergoeding verschuldigd als bepaald in artikel 3.8. Deze schadevergoeding is verschuldigd als een verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van het beëindigingsrecht van de Klant.

3.11. Prijsherziening. De Leverancier zal de prijzen van de Diensten maximaal semestrieel herzien in functie van een mogelijke verhoging van de loonkosten in haar onderneming volgens de formule: Pn = Po (0,8 Sn/So + 0,2). Daarbij geldt: Po = vergoeding bij aanvang; Pn = aangepaste vergoeding; So = salarissen + sociale lasten (loonkost) waarop de vergoeding bij aanvang is gebaseerd; Sn = salarissen + sociale lasten (loonkost) geldig op het ogenblik van herziening. De herzieningen gebeuren op basis van de loonlast en de salarissen die door Agoria gepubliceerd worden.

3.12. Meerwerk. Meerwerken, d.i. alle prestaties die niet uitdrukkelijk worden vermeld in de offerte, worden geleverd aan regieprijzen, zoals vermeld in de offerte, buiten de kantooruren verhoogd met 150 % en op zon- en feestdagen met 200 %. Behoudens bewijs van het tegendeel door de Klant, wordt de levering van meerwerken steeds geacht te zijn gebeurd in opdracht en onder supervisie van een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan.

3.13. Concurrentie. Tijdens de duur van een servicecontract verbindt de Klant zich ertoe om in haar onderneming geen beroep te doen op derden voor alle Diensten begrepen in het betreffende Servicecontract.

3.14. Tussenkomst van derden. De tussenkomst van eventuele derden bij de levering of uitvoering van Diensten gebeurt steeds onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant. Indien de levering of uitvoering van Diensten niet kan plaatsvinden zoals overeengekomen als gevolg van de tussenkomst van deze derden, zal de Klant de daaruit resulterende kosten dragen.

3.15. Onderaannemers. De Leverancier heeft het recht om voor de uitvoering van haar verbintenissen onder het Servicecontract een beroep te doen op de onderaannemers van haar keuze. De Klant zal de door de Leverancier gekozen onderaannemers toegang verlenen tot de Oplossing overeenkomstig de afspraken gemaakt met de Leverancier.

3.16. Werkbon. Na interventies wordt een werkbon met een overzicht van de geleverde prestaties aan de Klant bezorgd via email. Indien de Klant geen opmerkingen meldt aan de Leverancier binnen de 24 uur na verzenden van de werkbon, wordt deze als aanvaard aanzien.

ART. 4 - VERKOOP VAN MATERIALEN EN/OF VERBRUIKSGOEDEREN

4.1. Levering. De levering van Materialen en/of Verbruiksgoederen gebeurt steeds Ex Works, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

4.2. Eigendom en risico. De verkochte Materialen en Verbruiksgoederen blijven eigendom van de Leverancier totdat de overeengekomen prijs (hoofdsom, kosten en interesten) integraal door de Klant is betaald. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de Klant verboden om deze Materialen en Verbruiksgoederen op enigerlei wijze te vervreemden of over te dragen aan derden, bij gebreke waarvan de schuldvordering van de Klant ten aanzien van deze derden uit hoofde van de vervreemding/overdracht van rechtswege overgaat op de Leverancier, zonder afbreuk te doen aan de gehoudenheid van de Klant. De Klant zal de betrokken derde hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Het risico van een verkocht Materiaal, ook indien het Materiaal geleverd wordt als onderdeel van een Oplossing, gaat over van de Leverancier naar de Klant op het ogenblik van de fysieke levering van het relevante Materiaal.

4.3. Garantie. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, verleent de Leverancier een garantie van één jaar op de verkochte Materialen, te rekenen vanaf de dag van de levering. Tijdens de garantieperiode zal de Leverancier naar keuze gebreken in Materialen vervangen of herstellen op haar kosten, exclusief de daarmee verbonden werkuren, verplaatsingskosten en verzendingskosten. Deze garantie is niet toepasselijk in het geval het gebrek veroorzaakt is door een omstandigheid vermeld in artikel 3.6.4, door een vreemde oorzaak of overmacht, door slijtage en/of indien het gebreken betreft in rubberen onderdelen, elektrische snoeren, linten, beschermingsomhulsel, antennes, connectoren en verbruiksgoederen. De Klant erkent dat hij volledig op de hoogte is gebracht van de kenmerken van de Materialen en Verbruiksgoederen en verklaart dat de Leverancier volledig zijn informatieplicht met betrekking tot de Materialen of Verbruiksgoederen heeft vervuld.

4.4. Verbruiksgoederen. Geleverde Verbruiksgoederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Klant in de Dienst waarop de relevante Serviceovereenkomst betrekking heeft. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bijbestellen van Verbruiksgoederen bij de Leverancier. Verbruiksgoederen worden geleverd op geregelde leveringstermijnen. Bij dringende leveringen zullen transportkosten aangerekend worden, afhankelijk van de door de Klant gekozen transportwijze.

ART. 5 - INSTALLATIE EN INDIENSTSTELLING

5.1. Tijdstip. Installatie en indienststelling vindt plaats tijdens de kantooruren (8h - 16h30, van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen), tenzij anders bepaald in de offerte. Indien een de installatie en/of indienststelling op vraag van de Klant verplaatst wordt in de tijd, behoudt de Leverancier zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 750 EUR.

5.2. Prijs. De installatie -en indienststellingsprijzen omvatten verplaatsingskosten en levering van het Materiaal. Deze prijzen houden enkel rekening met het installeren en indienststellen in één enkele fase van het bestelde Materiaal, tenzij anders overeengekomen. Indien het installeren en indienststellen van het Materiaal in meerdere fasen dient te gebeuren, zal een meerprijs door de Klant verschuldigd zijn overeenkomstig de regieprijzen vermeld in de offerte, buiten de kantooruren verhoogd met 150 % en op zon- en feestdagen met 200 %.

ART. 6 - VERHUUR VAN MATERIALEN

6.1. De Klant is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door de Klant of door derden aan de verhuurde Materialen vanaf de inbezitstelling tot aan de terugname door de Leverancier.

6.2. De Klant is gehouden zich te verzekeren voor alle schade aan en verlies van de verhuurde Materialen, met inbegrip van brand, vandalisme en diefstal, en doet afstand aan de Leverancier van alle aan haar in dat verband uitgekeerde premies.

ART. 7 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1. Door de levering worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Het feit dat de broncode van de software zich (al dan niet tijdelijk) in de lokalen van de klant bevindt, doet hieraan geen afbreuk. De Leverancier behoudt er alle mogelijke rechten op. De Klant krijgt een gebruiksrecht op de software, dat niet overdraagbaar en niet exclusief is, en dit onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. De Klant en diens aangestelden hebben het recht niet om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software, en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken, ook niet indien de sourcecode zich in de lokalen van de Klant bevindt. De Klant heeft slechts het recht om kopieën te maken, in de mate dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan in een licentieovereenkomst. De Klant garandeert dat de software en de daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheimen van de Leverancier of de softwareontwikkelaar. Indien de Klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot vergoeding van alle schade door deze inbreuk teweeg gebracht, met een minimaal bedrag van 25.000 euro. De Leverancier kan door alle middelen van recht de reële schade bewijzen, indien deze meer bedraagt. Daarenboven heeft de Leverancier het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken en het systeem, met inbegrip van alle toebehoren, onmiddellijk terug te vorderen.

ART. 8 - GEGEVENSBESCHERMING

8.1. Alle gegevens ingevoerd in en/of gegenereerd door de Klant en/of op verzoek van de Klant verwerkt door de Leverancier (hierna "Klantgegevens") zijn en blijven de eigendom van de Klant en behoren tot zijn verantwoordelijkheid. De Leverancier zal de Klantgegevens enkel opslaan, kopiëren of gebruiken in de mate dat deze zijn om zijn Diensten te vervullen.

8.2. Indien de Leverancier persoonsgebonden gegevens zou verwerken in de uitvoering van de Diensten, zal de Leverancier worden beschouwd als de gegevensverwerker en de Klant als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

ART. 9 - SLOTBEPALINGEN

9.1. De Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden, eventuele algemene huurvoorwaarden en de Serviceovereenkomsten zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.

9.2. Het Belgisch recht is van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden, eventuele algemene huurvoorwaarden en de Serviceovereenkomsten. De rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de Samenwerkingsovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Serviceovereenkomsten.